·Chinese     ·English
  Site:Home > Organization  

 Director:

Prof. Yong Wang

 Vice Director:

Prof. Jixue Li

Prof. Chuanhong Jin

Prof. Yuewu Zeng

Academic committee:

Chair: Prof. Ze Zhang

Secretary: Prof. Yong Wang

Member: Prof. Jixue Li, Prof. Chuanhong Jin, Prof. He Tian, Prof. Qian Yu, Prof. Jiangwei Wang